Home | About Journal | Editorial Board | Instruction | Subscribe | Advertisement | Messages Board | Self-test of coincidence rate of papers | Contact Us | Download | 中文
        Office Online
        Journal
Just Accepted
Current Issue
Archive
Advanced Search
Most Read
Most Download
Email Alert
Quick Search  
  Adv Search
 
  Current Issue  
2023 Vol. 31, No. 2
Published: 20 February 2023

 
Current Issue Accepted Archive Top Read Download
2023 Vol. 31, No. 2
Published: 20 February 2023
 
2023, 31(2): 0-0  
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (354 KB)  ( 2 )
Abstract
Synthesis and Evaluation of A Novel Temperature Responsive Wormlike Micellar Plugging Agent
LIU Jiajie, DONG Zhengliang,MA Wenjing, ZHONG Ying,ZHANG Hao, LIU Xiaobo, YIN Fuping
2023, 31(2): 85-92  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.22178 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (2048 KB)  ( 18 )
Abstract
Study on Synthesis and Properties of Oil Well Cement Retarder with Large Temperature Difference
FENG Dejie, YANG Qizhen, CAO Chengzhang
2023, 31(2): 93-100  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.22157 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (2724 KB)  ( 11 )
Abstract
Study on Synthesis of Dabei Natural Gas Wax Inhibitor and Its Wax Prevention Mechanism
Tan Chuanjiang, YAN Dongyin, TANG Xin, SUN Fengzhi, Zeng Guanxin1 Chen Lei, LEI Zhiyun, ZHANG Xuanwei, LIU Qili
2023, 31(2): 109-116  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.22105 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (2365 KB)  ( 7 )
Abstract
Effect of Halloysite Nanotube on The Properties of HPAM
ZHOU Fei, YIN Bing, DAI Qianqian, DONG Zhengliang, WU Wenchuan
2023, 31(2): 117-123  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.22175 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (1486 KB)  ( 9 )
Abstract
Synthesis and Demulsification Performance Evaluation of Modified Hyperbranched Demulsifier
HE Delei, WAN Yongqian, NIE Ya, LIU Lei, YAN Han
2023, 31(2): 124-129  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.22174 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (1323 KB)  ( 5 )
Abstract
Synthesis and Cytotoxic Activity of Dehydroabietic Acid Derivatives Bearing A H2S Donor
CAI Longqiang, LIANG Lihua, ZHU Mingjun, WU Yaju, SUN Jinchuan, BIN Dongqi, LI Fangyao
2023, 31(2): 130-136  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.22119 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (705 KB)  ( 16 )
Abstract
Synthesis and Microstructure Analysis of Stereoregular Polylactide Oligomers
ZHU Qing, SUN Xingyu, WANG Xiadi, LV Xiaobing
2023, 31(2): 137-145  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.22029 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (966 KB)  ( 22 )
Abstract
Synthesis of Novel 5-amino-isothiazole Derivatives
Yan Yingkun, LI Min, LIU Min, CAO Lianyi, LI Wenzhe, Huang Min, Zhang Xiaomei
2023, 31(2): 146-153  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.22044 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (683 KB)  ( 29 )
Abstract
Synthesis, Characterization and Anticancer Activity of Novel α,β-Unsaturated Ketones Contain Nitrogen Mustard and Anthracene
HUANG Weiting, HE Luxin, LI Shixiao, QIU Wenhua, ZHAO Xi, WANG Daini, GONG Xiaoxuan, LIANG Yuanwei
2023, 31(2): 154-160  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.22021 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (1841 KB)  ( 8 )
Abstract
Synthesis of Two 2-Phenylpyridine Iridium Complexes and Their Application in Cells
WANG Yaxuan, YU Kun, SHEN Shuting, WANG Hui
2023, 31(2): 161-166  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.22023 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (1409 KB)  ( 9 )
Abstract
    News
    Download
    Links
Copyright © Editorial Board of Chinese Journal of Synthetic Chemistry
Supported by:Beijing Magtech