Home | About Journal | Editorial Board | Instruction | Subscribe | Advertisement | Messages Board | Self-test of coincidence rate of papers | Contact Us | Download | 中文
        Office Online
        Journal
Just Accepted
Current Issue
Archive
Advanced Search
Most Read
Most Download
Email Alert
Quick Search  
  Adv Search
 
  Current Issue  
2023 Vol. 31, No. 8
Published: 20 August 2023

 
Current Issue Accepted Archive Top Read Download
2023 Vol. 31, No. 8
Published: 20 August 2023
 
2023, 31(8): 0-0  
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (354 KB)  ( 12 )
Abstract
Synthesis and Optical Properties of Novel Water-soluble Indocyanine Dyes
CHEN Zhengjun, DING Shangli, LV Jiajia, YANG Mingyan, GAO Jie, LI Hongyu, LUO Junjun1, YUAN Zeli
2023, 31(8): 573-579  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.22118 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF  (0 KB)  ( 6 )
Abstract
Synthesis, Characterization and Mechanism Exploration of 4,4'-Bis(hydroxymethyl)biphenyl
YANG Tao, TANG Xuan, XUE Shan, ZHOU Wanxin,CHENG Xitao
2023, 31(8): 580-586  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.22101 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (849 KB)  ( 18 )
Abstract
Preparation and Characterization of A Deuterated Positron Probe Targeting DAT
HU Qianyue, TANG Jie, FANG Yi, LIU Chunyi, CHEN Zhengping
2023, 31(8): 587-594  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.23080 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (2727 KB)  ( 19 )
Abstract
Synthesis and Antibacterial Activities of Novel N-heterocyclic Carbene Complexes of Hg(Ⅱ) and Ag(I)
LUO Jiewei, ZHANG Shilu, LIU Jun, ZHAO Bo
2023, 31(8): 595-602  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.22148 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (1794 KB)  ( 29 )
Abstract
Preparation and Properties of Heterocyclic Zinc-based Photoresist
WU Rong, ZHAO Weizhen, WANG Gongying
2023, 31(8): 610-616  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.23036 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (1666 KB)  ( 7 )
Abstract
Investigation on The Synthesis of The Key Intermediate of Chenodeoxycholic Acid
WANG Yingying, SUN Bin, JIN Can
2023, 31(8): 617-623  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.22168 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (706 KB)  ( 9 )
Abstract
Synthesis of Proxalutamide Intermediate 3-Fluoro-4-isothiocyanato-2-trifluoromethylbenzonitrile
LIU Shuangshuang, HOU Jing, WANG Juan, ZHAN Lewu, LI Bindong
2023, 31(8): 624-629  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.22125 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (637 KB)  ( 8 )
Abstract
Synthesis of alkenylmorpholine derivatives
LIU Juan, ZHANG Chenxi, LI Qing, WAN Dongsheng, WANG Jianhui, XUE Zhiyong
2023, 31(8): 630-635  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.22115 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (597 KB)  ( 12 )
Abstract
Chemical Resolution of Spiro[Pyrrolidine-3,2’-oxindole]
HUANG Zhicheng, ZOU Ying, SONG Xiangjia,TIAN Fang, WANG Lixing
2023, 31(8): 636-640  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.21251 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (491 KB)  ( 7 )
Abstract
Research Progress in The Synthesis of Deuterated Anticardiovascular Drugs
CHEN Xianyong, ZHOU Shun, JIN Xin, GE Zhenzhen, ZHOU Mingqiang, ZHAO Jianqiang, CHEN Yongzheng, YUAN Weicheng
2023, 31(8): 641-650  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.22140 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (1683 KB)  ( 12 )
Abstract
Research Progress of Avanafil and Its Related Substances
WU Xiaoxia, ZHAO Mengmeng, LIU Hu, SUN Yunkai
2023, 31(8): 651-662  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.22108 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (2051 KB)  ( 26 )
Abstract
    News
    Download
    Links
Copyright © Editorial Board of Chinese Journal of Synthetic Chemistry
Supported by:Beijing Magtech