Home | About Journal | Editorial Board | Instruction | Subscribe | Advertisement | Messages Board | Contact Us | Download | 中文
        Office Online
        Journal
Just Accepted
Current Issue
Archive
Advanced Search
Most Read
Most Download
Email Alert
Quick Search  
  Adv Search
 
  Current Issue  
2019 Vol. 27, No. 8
Published: 20 August 2019

 
Current Issue Accepted Archive Top Read Download
2019 Vol. 27, No. 8
Published: 20 August 2019
 
2019, 27(8): 0-0  
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (331 KB)  ( 20 )
Abstract
Study on Silyl-aza-Prins Cyclization of GeminalBis(silyl) Homoallylic Amines
TANG Zhi-xing, SONG Xuan-yi, ZHOU Jia-jing, GAO Lu, SONG Zhen-lei
2019, 27(8): 584-588  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.19133 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (2347 KB)  ( 15 )
Abstract
Synthesis of 2,3-Dihydrobenzofurans via [4+1] Cycloaddition of 2-(2-Nitrovinyl)phenol with Sulfur Ylides
ZHANG Yan-ping, YOU Yong, CHEN Xin-meng, YUAN Wei-cheng
2019, 27(8): 589-593  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.19117 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (1141 KB)  ( 3 )
Abstract
Preparation and Performances of A Micro-crosslinking Polymer Filtration Reducer
REN Han, LUO Xiao, LUO Yue, ZHUANG Qing-zuo, HAN Wu-li
2019, 27(8): 594-599  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.19248 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (1354 KB)  ( 1 )
Abstract
Synthesis and Cytotoxicities of Novel 7-(2-Hydroxyimino-2-phenyl-ethoxy)-chrysins
LIU Zhi-ping, LI Jin-lian, YUAN Hai-yan, GAN Chun-fang, HUANG Yan-min, CUI Jian-guo
2019, 27(8): 600-604  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.18126 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (1301 KB)  ( 1 )
Abstract
Synthesis of Novel Phthalazinone 5-Formamide Derivatives and Their Anticancer Activities
JIANG Jian-xiong, FENG Qiang, KE Hui, HE Bing, LI Zhong-hui, ZHANG Xiao-ling, YU Luo-ting
2019, 27(8): 605-611  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.19246 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (1667 KB)  ( 13 )
Abstract
Direct RAFT Polymerization and Self-assemble Behaviour of pH/Glucose Dual-responsive Phenylboronic Acid Block Copolymers
YANG Cai-xia, SUN Fen, LIANG Yan, WANG Guo-xiang, LIANG En-xiang, ZHOU Ning-bo
2019, 27(8): 612-616  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.19009 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (1551 KB)  ( 5 )
Abstract
Synthesis of Novel 2,6,9-Substituted Purine Derivatives and Their Anti-platelet Aggregation Activities
HE Qi-wen, YANG Li-long, CHEN Tao
2019, 27(8): 617-622  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.18135 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (815 KB)  ( 3 )
Abstract
Synthesis and Catalytic Activity of Copper Silicate Catalysts Containing Bi and Mg
FENG Chao, PENG Dong, XU Cheng-hua, WEI Bing, HOU Ya-nan, ZHAO Shao-dan
2019, 27(8): 623-626  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.19142 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (903 KB)  ( 1 )
Abstract
Catalyst and Solvent-free Synthesis of Novel 3-Alkoxylated Tetrasubstituted Oxindoles
WANG Guan-lian, WANG Jun-xin, YANG Kai-mo, LIU Xiong-li, DENG Guo-dong
2019, 27(8): 627-632  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.19008 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (776 KB)  ( 7 )
Abstract
Synthesis of A Novel Rare Earth Chelating Agent 6,6'-{N,N',N,N'-[2-(2,2' -league pyridine-6,6'-dimethyl)]2 aminomethyl}-2,2'-pyridine-4-carboxylic acid-Eu3+
CUI En-chao, CHANG Yu, CHEN Hua-xin, CAO Xue, WANG Qing-shuang, PAN Li-hua
2019, 27(8): 633-637  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.18274 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (1386 KB)  ( 4 )
Abstract
Synthesis and Antibacterial Activities of Novel Chenodeoxycholic Acid Derivatives
WANG Cai-hong, SHAN Zhi-wei, DENG Guo-wei, ZHANG Yao-mou
2019, 27(8): 638-642  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.18134 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (1395 KB)  ( 5 )
Abstract
One-pot Synthesis of Novel Imidazolidines Under Ultrasonic Radiation
GAO Xu, YANG Jie, WANG Jia-nan, DENG Yang-ping, JIANG Xiao-qiang, WANG Shi-fan
2019, 27(8): 643-647  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.19014 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (2078 KB)  ( 3 )
Abstract
Synthesis and Properties of A Novel Super-absorbent Polymer Gel Type Shielding Temporary Blocking Agent MTC-1
LIN Hai, HAN Liang, WANG Wen, HUO Jin-hua
2019, 27(8): 648-652  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.19206 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (691 KB)  ( 3 )
Abstract
Synthesis of 8-Fluoro-5-hydroxy-[1,2,4]triazolo [1,5-c]pyrimidine-2-sulfonamide
ZHU Xiong, QIN Yu-mei, ZHOU Zhi-xu, ZHAO Chun-shen
2019, 27(8): 653-656  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.19076 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (908 KB)  ( 7 )
Abstract
Synthesis and Property of A Novel ZnII Coordination Polymer Based on Functionalized Flexible Dicarboxylic Acid
TIAN Yuan, GUO Gui-zhi, GUO Jin-li, CHEN Yong-qiang
2019, 27(8): 657-661  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.19002 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (981 KB)  ( 9 )
Abstract
Synthesis of Novel Mixed Fatty Imidazoles Derivatives
JIA Qun-po, LV Song, HE Guan-ning, YUAN Bin
2019, 27(8): 662-665  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.18066 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (1149 KB)  ( 31 )
Abstract
A New Method for The Synthesis of Maleimide Derivatives
CHEN Huan, YU Yu, ZHOU Jing
2019, 27(8): 666-668  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.18107 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (612 KB)  ( 8 )
Abstract
Preparation and Performance Evaluation of Organic ZirconiumCrosslinker
YUAN Kun, LUO Yue, HUANG Zhi-ming, JIANG Zhu-yang, HUANG Li-yang, TAN Xiong-hui, LI Yang, YANG Huan
2019, 27(8): 669-672  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.19121 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (565 KB)  ( 1 )
Abstract
Progress in Synthesis and Application of Acylhydrazone and Their Metal Complexes
GOU Zhen-ni, ZHAO Shun-sheng, ZHANG Pan
2019, 27(8): 673-679  DOI:10.15952/j.cnki.cjsc.1005-1511.18307 
Full text (HTML) (1 KB)  | PDF   PDF (565 KB)  ( 6 )
Abstract
    News
    Download
    Links
Copyright © Editorial Board of Chinese Journal of Synthetic Chemistry
Supported by:Beijing Magtech